Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
zmień kolorystykę

Regulamin serwisu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
SPOŁECZNOŚCIOWEGO MULTIMEDIALNEGO SERWISU INTERNETOWEGO
OBEJMUJĄCY POLITYKĘ PRYWATNOŚCI / COOKIES
http://AllTube.tv

internetowa platforma komunikacyjna społeczności
miłośników multimedialnych treści w Internecie

Wersja: 2.0
Data obowiązywania: 25.03.2016r.
[wersja 0.5] Pobierz PDF - www.alltube.tv/regulamin_0.5.pdf
[wersja 1,0] Pobierz PDF - www.alltube.tv/regulamin_1.0.pdf
[wersja 2,0] Pobierz PDF - www.alltube.tv/regulamin2.0.pdf
Art. 1.
WSTĘP
W związku z tym, iż serwis http://AllTube.tv jest serwisem polskojęzycznym, skierowanym głównie do Polaków (lub osób polskojęzycznych) oraz w związku z tym, że Usługodawca jest podmiotem polskim i ma siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa polskiego i określa zasady działania społecznościowej platformy komunikacyjnej (społeczność miłośników filmów i seriali oraz wszelkich multimediów), funkcjonującej pod domeną http://AllTube.tv oraz świadczenia i korzystania z Usług.
Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora - jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis (Usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną).
Zapoznanie się z treścią Regulaminu (wraz z ewentualnymi załącznikami) oraz jego zaakceptowanie jest warunkiem koniecznym aby móc aktywnie korzystać z Usług – a zwłaszcza dodawać treści.
Art. 2.
Definicje pojęć
1. Ustawa (UŚUDE) - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t. – z późniejszymi zmianami).
2. Serwis Internetowy (Serwis, Portal) - oznacza wszelkie strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie http://AllTube.tv
3. Usługodawca (Właściciel, Administrator) - MH INVEST Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Św. Jerzego, nr 1A 50-518 Wrocław KRS: 0000609244 NIP: 8992786805 REGON: 36402820300000 – właściciel Serwisu Internetowego i podmiot odpowiedzialny za jego administrowanie.
4. Regulamin – oznacza niniejszy dokument, który stanowi umowę zawartą między Użytkownikiem Serwisu (Usługobiorcą) a Właścicielem (Usługodawcą); niniejszy dokument stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 3 UŚUDE. Domyślny adres internetowy dla Regulaminu w aktualnej wersji to: http://AllTube.tv/regulamin
5. Użytkownik (Usługobiorca) – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Portalu, w tym, w szczególności Użytkownik Zarejestrowany. Użytkownik stanowi Usługobiorcę w rozumieniu UŚUDE.
6. Użytkownik Zarejestrowany - osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu i potwierdzenie Rejestracji, z Chwilą Zawarcia Umowy, uzyskała dostęp do pełnego zakresu usług Portalu (w tym możliwości dodawania treści do Portalu). Użytkownikiem może być również osoba fizyczna nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
7. Usługa (Usługi) – usługi świadczone droga elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorców polegające na udostępnianiu Użytkownikom za pomocą Serwisu Internetowego społecznościowej platformy komunikacyjnej (społeczność miłośników filmów i seriali oraz multimediów) pozwalającej m. in. na dodawanie przez Użytkowników Zarejestrowanych Materiałów dotyczących ich ulubionych filmów i seriali. Administrator nie ingeruje merytorycznie w treści (Materiały) dodawane przez Użytkowników;
8. Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Użytkownika ze wszystkich funkcjonalności Serwisu Internetowego. Wypełnienie formularza rejestracyjnego stanowi potwierdzenie zapoznania się z ofertą Usługodawcy w zakresie świadczenia Usług na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
9. Chwila Zawarcia Umowy (o Profil Użytkownika) – potwierdzenie Rejestracji poprzez skuteczne wywołanie przez Użytkownika linku aktywującego wysłanego z Serwisu na adres podany przez Użytkownika w procesie Rejestracji (technicznie jest to: kliknięcie na link aktywacyjny i/lub wklejenie linku aktywacyjnego w pasek adresu przeglądarki i wywołanie Serwisu skutkujące wyświetleniem w serwisie informacji o skutecznej aktywacji konta); potwierdzenie Rejestracji stanowi oświadczenie woli Użytkownika o przyjęciu oferty Usługodawcy, z którą Użytkownik zapoznał się w procesie Rejestracji i stanowi moment, od którego Usługobiorca jest związany z Usługodawcą umową o świadczenie usług drogą elektroniczną na warunkach określonych w Regulaminie (w zakresie utrzymywania przez Administratora Profilu Użytkownika Zarejestrowanego).
10. „Browse-wrap Agreement” – w zakresie korzystania z Portalu w ramach funkcjonalności Portalu możliwych dla Użytkownika, który nie dokonał Rejestracji, Użytkownik (w tym Użytkownik niebędący Użytkownikiem Zarejestrowanym), wyraża zgodę na warunki wynikające z niniejszego Regulaminu (w odpowiednim zakresie), poprzez sam fakt korzystania z niniejszego Serwisu („Umowa zawarta przez samo Przeglądanie”).
11. Dane Osobowe - zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Administratora w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w szczególności w Regulaminie Serwisu http://AllTube.tv, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika;
12. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do zalogowania się na Konto Użytkownika w Serwisie Internetowym.
13. Awatar - obraz reprezentujący graficznie Profil Użytkownika.
14. Konto Użytkownika (Konto) - wszystkie informacje o Użytkowniku, w tym dane Profilu, jakie zbiera (jawnie lub niejawnie) i trwale rejestruje w swoim systemie informatycznym Administrator.
15. Profil Użytkownika (Profil) – wydzielone dla danego Użytkownika w Serwisie strony internetowe, gdzie m. in. zbierane i prezentowane są informacje o działaniach tego Użytkownika w Portalu (np. opublikowane posty, etc.). Profil zawiera też dane własne Użytkownika zawarte w jego Koncie, które Administrator ujawnia do wglądu samemu Użytkownikowi lub innym Użytkownikom. W szczególności chodzi o opis profilu użytkownika, jego Awatar, historię jego aktywności, etc.
16. Materiały - teksty, informacje, artykuły, opracowania, obrazy, grafiki, materiały multimedialne i programy oraz inne treści zamieszczone przez Użytkownika Zarejestrowanego na serwerach Administratora (w bazie danych) w celu ich publikacji w Portalu w formie Linku lub w formie tzw. obiektu osadzonego (tzw. embedding); wszelkie treści dodane, wprowadzone w jakikolwiek sposób do Portalu przez Użytkowników (Zarejestrowanych).
17. Post - podstawowa forma wypowiedzi Użytkownika w Portalu w ramach jego systemu forów dyskusyjnych („opinie”), w której Użytkownik może w sposób tekstowy dzielić się z innymi Użytkownikami swoimi opiniami, myślami i poglądami (wyrażać je) na temat ulubionych filmów i seriali, których opisy dodawane są i katalogowane przez Użytkowników.
18. Partner Marketingowy - Podmiot współpracujący z Administratorem, którego treści reklamowe / marketingowe mogą być zamieszczane w Portalu lub e-mailach wysyłanych do Użytkowników (Reklamodawca).
19. Materiały Reklamowe - materiały zawierające treści reklamowe / marketingowe dostarczone od Partnerów Marketingowych w formie elektronicznej.
20. Materiały Agregowane - treści dostarczane do Portalu w sposób całkowicie automatyczny (za pomocą tzw. „robotów”) ze źródeł zewnętrznych, w szczególności nagłówki wiadomości („newsów”) z ogólnodostępnych kanałów RSS.
21. Nieautoryzowany Dostęp – sytuacja, w której osoba trzecia lub Użytkownik korzysta z Konta/Profilu, którego nie jest właścicielem, tzn. używa do niego nie swoich danych dostępowych i korzysta Usług, nie posiadając do tego uprawnień.
22. Nadużycie - wszelkie działania Użytkownika niezgodne z prawem, dobrymi zwyczajami, tzw. netykietą lub niniejszym Regulaminem lub innymi zasadami (regułami) obowiązującymi w ramach świadczenia Usług za pośrednictwem Portalu.Art. 3.
Postanowienia ogólne
1. Serwis Internetowy jest udostępniany przez Usługodawcę za pośrednictwem sieci Internet i Strony Internetowej Serwisu, jako zasób systemu teleinformatycznego oraz informatycznego.
2. Serwis Internetowy, w zakresie świadczonych przez Administratora dla Użytkowników drogą elektroniczną Usług, stanowi społecznościową platformę komunikacyjną (serwis hostingowy) pozwalającą na publiczne dodawania Materiałów na temat ulubionych filmów lub seriali (materiałów multimedialnych) Użytkowników a także na komentowanie dodanych filmów lub seriali (w formie Postów). Administrator nie ingeruje przy tym merytorycznie w Materiały dodawane przez Użytkowników, w szczególności nie filtruje ani nie przeszukuje zasobów zgromadzonych w serwisie.
3. Administrator nie przechowuje żadnych treści multimedialnych od Użytkowników na swoich serwerach, w szczególności Użytkownicy nie mogą na serwery Administratora wgrywać żadnych plików multimedialnych.
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania na Stronie Internetowej Serwisu treści reklamowych, w tym Materiałów Reklamowych, dotyczących towarów i usług osób trzecich, w formach stosowanych w sieci Internet.
5. Informacje znajdujące się na Stronie Internetowej Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zastrzeżenie to nie dotyczy informacji przedstawianych Użytkownikowi w procesie Rejestracji, który stanowi ofertę zawarcia przez Użytkownika z Administratorem Umowy na świadczenie Usługi.
6. Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu Internetowego lub Strony Serwisu Internetowego przez Użytkowników lub osoby trzecie do przesyłania niezamówionej informacji handlowej.
Art. 4.
Techniczne warunki korzystania z Serwisu
1. Właścicielem Serwisu jest MH INVEST Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Św. Jerzego, nr 1A 50-518 Wrocław KRS: 0000609244 NIP: 8992786805 REGON: 36402820300000 – Administrator.
2. Prowadzenie przez Administratora Serwisu (Usługa) obejmuje przede wszystkim:
a. umożliwienie Użytkownikowi dodawania własnych Materiałów i/lub postów dotyczących ulubionych filmów lub seriali (Multimediów)
b. umożliwianie wyrażania opinii przez Użytkowników o ulubionych filmach lub serialach lub dotyczących zamieszczonych przez siebie lub innych użytkowników Materiałów (komentarze w formie Postów)
c. udostępnianie przez Administratora przestrzeni serwerowej w celu umieszczania w niej przez Użytkowników Danych (Materiały, Posty i informacje Konta/Profilu użytkownika, Poczta Wewnętrzna).
d. udostępnienie zawartości Serwisu wszelkim odwiedzającym Użytkownikom (niekoniecznie Zarejestrowanym) – „Web-wrap Agreement”.
3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Serwis, umożliwiające korzystanie z Serwisu przez Użytkownika obejmują: komputer lub inne urządzenie teleinformatyczne połączony z siecią Internet; zainstalowana przeglądarkę internetową umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML z włączoną opcją akceptowania plików „cookies”.
4. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
5. Administrator nie gwarantuje prawidłowego działania Serwisu Użytkownikom nie spełniającym wymogów technicznych określonych powyżej.
6. Korzystanie z Serwisu oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na Stronie Internetowej Serwisu oraz zamieszczaniem w niej treści w Postaci Materiałów lub Postów, z zastrzeżeniem postanowień §5 Regulaminu.
Art. 5.
Warunki korzystania z serwisu
1. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
2. Możliwość dodawania Materiałów oraz aktywnego włączenia Użytkownika do dyskusji jest dostępna wyłącznie po złożeniu Konta Użytkownika
3. W celu założenia Konta Użytkownika w Serwisie, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
4. W celu Rejestracji, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny oraz zaakceptować Regulamin w aktualnej wersji, która jest przedstawiana w procesie Rejestracji oraz udostępniona przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu. Podczas Rejestracji Użytkownik ustala indywidualne Hasło.
5. Przesłanie wypełnionego formularza Rejestracyjnego z Chwilą Zawarcia Umowy jest równoznaczne z:
a) zawarciem przez Usługobiorcę z Usługodawcą umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną i przyjęciem do wiadomości oraz akceptacją przez Użytkownika postanowień Regulaminu w aktualnie obowiązującej wersji;
b) upoważnieniem Usługodawcy do przetwarzania danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym w celu świadczenia usługi prowadzenia Konta Użytkownika oraz wyrażeniem zgody na przekazywanie przez Usługodawcę na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji, informacji związanych z obsługą techniczną Konta / Profilu Użytkownika.
6. Użytkownik może w każdej chwili zażądać uzupełnienia, zmiany lub usunięcia swoich danych osobowych. W tym celu powinien skierować swoje żądanie na adres administratora danych osobowych
7. Utworzenie i korzystanie z Konta / Profilu w zakresie świadczonych przez Administratora na społecznościowej multimedialnej platformie hostingowej http://AllTube.tv Usług i funkcjonalności jest dobrowolne i bezpłatne. Usługodawca nie wyklucza jednak w przyszłości wprowadzenia dodatkowych usług płatnych. Ich zasady zostaną określone w odrębnym dokumencie regulującym zasady świadczenia tych usług.
8. Korzystanie z Serwisu Internetowego odbywać może się wyłącznie na zasadach i w zakresie wskazanym w Regulaminie.
9. Użytkownik zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu zachowania poufności i nieudostępniania osobom trzecim Hasła. W razie zaistnienia okoliczności wskazujących na podejrzenie, iż Hasło znalazło się w posiadaniu osoby nieuprawnionej, Użytkownik ma obowiązek niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie Usługodawcę, z wykorzystaniem dostępnych środków łączności.
10. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym (w szczególności w publikowanych przez Użytkownika Postach) oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu, Strony Serwisu lub Usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. W szczególności zakazany jest Nieautoryzowany Dostęp i Nadużycia.
11. Zakazane jest tworzenie Konta / Profilu dla innej osoby bez jej pozwolenia.
12. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny domowy użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności komercyjnej lub takiej, a zwłaszcza takiej, która naruszałaby prawa lub interesy Usługodawcy (lub osób trzecich).
13. Użytkownik, który dokonał rejestracji, może zgłosić Usługodawcy żądanie usunięcia Konta Użytkownika. W przypadku wysłania zgłoszenia żądania usunięcia Konta do Usługodawcy, Konto Użytkownika zostanie usunięte w ciągu 7 (siedem) dni kalendarzowych.
Art. 6.
Uczestnictwo w Serwisie http://AllTube.tv
1. Serwis przeznaczony jest do korzystania przez Użytkowników.
2. Użytkownik oświadcza, że Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z Serwisu, są prawdziwe oraz Dane umieszczone w ramach Konta są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich;
3. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych przez Administratora, przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z Serwisu, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu;
4. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej oraz na Pocztę informacji systemowych (w tym ewentualnego newslettera), wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu;
5. Użytkownik Akceptuje i zobowiązuje się korzystać z Portalu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Portalu, wynikającym z postanowień Regulaminu;
6. Usługodawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Usługodawcy lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika. Usługodawca zawiadamia Użytkownika o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Użytkownika drogą elektroniczną na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym.
7. Użytkownik zamieszczając treści oraz udostępniając je (w szczególności poprzez Posty) dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością.
8. Użytkownik oświadcza, że:
a. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §5 powyżej, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
b. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści (Materiałów i Postów) przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę.
c. wyraża zgodę na upublicznienie jego Profilu i statystyk, w tym w zakresie dodanych przez Użytkownika Materiałów i/lub Postów i/lub Komentarzy
d. Wszelkie dodawane przez użytkownika Materiały są zgodne z prawem
9. Użytkownik nie jest uprawniony do:
a. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §5 powyżej, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody;
b. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §5 powyżej treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
c. zamieszczania w ramach Materiałów treści naruszających prawo, w tym treści naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, jak również naruszających inne prawa takich osób (np. dobra osobiste)
10. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach korzystania z usług, o których mowa w §5 powyżej, treści (w formie Postów lub jakiejkolwiek innej formie, np. graficznej - Awatar), które mogłyby w szczególności:
a. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
b. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
c. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
d. pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy;
e. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
11. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z Art. 8 Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści (Postów lub Materiałów) zamieszczanych przez Użytkowników w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §5, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści (Administrator reaguje wyłącznie na ewentualne wiarygodne lub urzędowe zawiadomienie dotyczące ewentualnej bezprawności konkretnych danych zamieszczonych przez Użytkownika – na zasadzie art. 14 ustawy o świadczeniu drogą elektroniczną).
12. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę umieszczonych przez niego treści, jedynie w zakresie świadczonych przez Usługodawcę usług w ramach prowadzonego Serwisu Internetowego, w szczególności publikację treści na Stronie Internetowej Serwisu.
13. W przypadku, jeżeli Usługodawca zostanie zobowiązany - zgodnie z obowiązującym prawem - do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania lub grzywny (kary) w związku z roszczeniami osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, na skutek zamieszczenia treści przez Użytkownika, Użytkownik taki zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Usługodawcy równowartość tego odszkodowania, grzywny lub kary. Użytkownik zobowiązany jest też niezwłocznie pokryć wszelkie straty lub zwrócić udokumentowane koszty, jakie Usługodawca poniósł w związku z ujawnieniem uzasadnionych roszczeń osób trzecich lub naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, o których mowa powyżej.
Art. 7.
Odpowiedzialność usługodawcy
1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Usługodawca ponosi jednak odpowiedzialność jak za własne działanie lub zaniechanie za działania lub zaniechania osób, z których pomocą wykonuje usługi świadczone drogą elektroniczną, jak również osób, którym wykonanie tych usług powierza.
2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu Internetowego, wynikające z przyczyn leżących po stronie Użytkownika, w szczególności za utratę przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu) jego Hasła. Usługodawca odpowiada jednak, jeśli utrata przez Użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego Hasła nastąpiło z przyczyn zawinionych przez Usługodawcę lub przyczyn, za które Usługodawca ponosi odpowiedzialność.
3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu Internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
4. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest niniejszy Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
Art. 8.
Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw
1. W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Serwisu (a w szczególności opublikowany Post lub Materiał) narusza ich prawa, w tym prawa autorskie, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, powinien powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.
2. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Serwisu treści będących przyczyną naruszenia – na przykład poprzez zablokowanie konkretnego Postu.
3. Przy każdym Materiale w Portalu widoczny jest znaczek wykrzyknika, którego kliknięcie powoduje możliwość zgłoszenia twierdzenia o bezprawności danej treści. Zgłoszenia realizowane przez ten system rozpatrywane są w pierwszej kolejności.

Art. 9.
Przestrzeganie prawa i Regulaminu http://AllTube.tv
1. Serwis http://AllTube.tv umożliwia prezentowanie przez Użytkowników różnych Materiałów dotyczących ulubionych filmów i seriali (multimediów) oraz dzielenie Użytkowników między sobą ę poglądami i opiniami na tematy ulubionych seriali lub filmów – m. in. poprzez system komentarzy,. Administrator nie weryfikuje zamieszczanych treści pod kątem ich zgodności z prawem, prawdziwości i rzetelności, tym samym nie redaguje merytorycznie zawartości dodawanych Materiałów.
2. Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać przepisów prawa obowiązujących w Polsce.
3. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez użytkowników treści sprzecznych z prawem (zwłaszcza naruszających prawo autorskie), wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.
4. Osoby zamieszczające Materiały i komentarze (Posty) w Serwisie http://AllTube.tv rozpowszechniają dodawana przez siebie treści na własną odpowiedzialność. Każdy wyrażający swoje opinie ponosi odpowiedzialność za wszelkie roszczenia osób trzecich z tytułu naruszenia praw tych osób. To samo dotyczy odpowiedzialności za dodawane przez Użytkownika Materiały.
5. Użytkownik oświadcza, że wie, iż odpowiedzialność prawną za wszelkie treści umieszczone w Serwisie przez siebie.
6. Użytkownikom notorycznie naruszającym Regulamin, Administrator Serwisu ma prawo blokować dostęp do możliwości dodawania treści w serwisie lub nawet całkowicie zablokować Konto / Profil takiego Użytkownika.
Art. 10.
Umieszczanie Materiałów i Postów w Serwisie
1. Użytkownik wyrażając swoją opinie na poszczególne tematy w formie publikowanych przez siebie w serwisie Postów lub dodając różne Materiały, wyraża zgodę na umieszczenie tych Postów lub Materiałów w całości lub fragmentach w innych publikacjach strony http://AllTube.tv a także w innych serwisach należących do Administratora, a także wszelkich społecznościowych (jak Facebook, Twitter, Wykop, etc.) – w celu autopromocji Serwisu i jego Usług.
2. Powyższa zgoda ta stanowi nieodpłatną niewyłączną licencję udzieloną na rzecz Usługodawcy obejmującą prawo do udzielania dalszych licencji (sublicencji).
Art. 11.
Dane osobowe, pliki „Cookies”
1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu.
2. Administratorem Danych Osobowych jest MH INVEST Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Św. Jerzego, nr 1A 50-518 Wrocław KRS: 0000609244 NIP: 8992786805 REGON: 36402820300000, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. Dane osobowe przetwarzane będą przez Usługodawcę wyłącznie na podstawie upoważnienia do przetwarzania danych oraz wyłącznie w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz innych celach określonych w Regulaminie. A po uzyskania osobno stosownych zgód, również w celach marketingowych.
4. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika w ramach Rejestracji Usługodawcy podawane są mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia finalizację procesu Rejestracji (który kończy Chwila Zawarcia Umowy) i tym samym uniemożliwia założenie Konta / Profilu Użytkownika.
5. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont.
6. Usługodawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. Usługodawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
7. Administrator uprawniony jest do udostępniania Danych oraz Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa i niniejszego Regulaminu (oraz w związku z udzielonymi odpowiednio przez Użytkowników zgodami). Administrator nie udostępnia wbrew prawu Danych oraz Danych Osobowych innym podmiotom w szczególności nieuprawionym Osobom.
8. Usługodawca zastrzega sobie prawo do ujawniania współpracującym z Usługodawcą firmom i serwisom internetowym zbiorczych, ogólnych zestawień statystycznych dotyczących Użytkowników. Zestawienia takie dotyczą oglądalności Stron Internetowych Serwisu, ankiet i innych narzędzi statystycznych i nie zawierają danych osobowych Użytkowników.
9. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Użytkowników ze Stron Internetowych Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika.
10. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Użytkowników.
11. Usługodawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celu:
a. zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Użytkowników;
b. weryfikacji i rozwoju swojej oferty;
c. zbierania danych statystycznych.
12. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Serwisu.
Art. 12.
Inne treści przekazywane w ramach Serwisu
1. Administrator zastrzega możliwość umieszczania w Portalu lub korespondencji e-mailowej do Użytkowników (w tym drugim wypadku na podstawie osobno wyrażonej zgody) Materiałów Reklamowych – zgodnie z niniejszym Regulaminem i ewentualną Polityką Prywatności oraz analogicznymi dokumentami znajdującymi się na portalach Partnerów Marketingowych.
2. W razie przekierowania Użytkownika, po kliknięciu na Materiały Reklamowe, na strony Partnerów Marketingowych, Użytkownika obowiązują odpowiednie regulacje (w tym regulamin i polityka prywatności), znajdujące się na portalach tych Partnerów.
3. W Portalu mogą znajdować się Materiały Agregowane. Administrator nie ma wpływu na ich treść, która pobierana jest całkowicie automatycznie przez tzw. „roboty”.
4. W granicach dopuszczalnych prawem, za treść reklam odpowiadają Partnerzy Marketingowi.
Art. 13.
Prawa własności intelektualnej
1. Usługodawca informuje i zastrzega, że Serwis zawiera teksty chronione prawem autorskim, znaki towarowe, logo, grafikę oraz inne oryginalne materiały i pliki, a przyjęty w Serwisie układ i dobór kolorów, stanowią przedmiot ochrony praw autorskich i pokrewnych (w zakresie udostępnianej platformy komunikacyjnej).
2. Użytkownicy Serwisu są uprawnieni do wykorzystywania udostępnianych treści wyłącznie w zakresie własnego osobistego użytku prywatnego. Inne formy korzystania z treści Portalu, poza wspomnianym dozwolonym użytkiem osobistym, a w szczególności kopiowanie, reprodukowanie i modyfikowanie danych, informacji, materiałów umieszczonych w Serwisie bez wyraźnej zgody Usługodawcy lub Użytkownika, który ma prawo do danej treści (np. Materiału lub Postu) jest zabronione.
Art. 14.
Tryb i sposób składania reklamacji
1. Każdemu Użytkownikowi Portalu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu.
2. Reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres maila Administratora (lub poprzez stosowny formularz kontaktowy) lub listownie na adres pocztowy Administratora.
3. Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w powyższym punkcie 3. (art. 14.) w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga wiadomości specjalnych, lub napotka przeszkody z przyczyn od niego niezależnych (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.).
6. Administrator ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Użytkownika dodatkowych wyjaśnień - czas udzielania wyjaśnień przez Użytkownika każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.

Art. 15.
Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu
1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie Serwisu Internetowego i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Serwisu Internetowego (Administrator prowadzi repozytorium wersji archiwalnych).
2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu Internetowego (domyślny adres aktualnej wersji: www.AllTube.tv/regulamin).
3. Regulamin może ulec zmianie. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Usługodawcę na stronie głównej Serwisu Internetowego wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu Internetowego przez okres, co najmniej 14 (czternaście) kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający Konto Użytkownika zostaną dodatkowo powiadomieni przez Usługodawcę poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu.
4. Poinformowanie o zmianie Regulaminu, w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 14 (czternaście) dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik posiadający Konto Użytkownika, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę w ciągu 14 (czternaście) dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu (co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie Usług i zamknięciem Konta / Profilu). W razie braku wyraźnego zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu uprzednim, po upłynięciu wspomnianego terminu 14 dni, brak akceptacji nowej wersji Regulaminu przez Użytkownika przy najbliższej próbie logowania, skutkuje zawieszeniem Konta/Profilu, co polega m. inn. na braku możliwości publikowania przez Użytkownika nowych Postów lub edycji starych.
5. Zalogowanie się do zwieszonego Konta / Profilu i akceptacja wyświetlonego Regulaminu w wersji po zmianach skutkuje wznowieniem Usług na warunkach podanych w nowej wersji Regulaminu.
6. Rozwiązanie umowy w trybie punktu 4. niniejszego art. 15 nie powoduje rozwiązania licencji, jaką Użytkownik udzielił Administratorowi na opublikowane przez niego w Postach treści – chyba, że Użytkownik wyraźnie wycofa również licencję. Analogicznie nie niweczy tej licencji zawieszenie Konta/Profilu.
7. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
8. Regulamin wchodzi w życie z dniem [13.01.2016].